Cập nhật tiến độ King bay mỗi tháng. Giúp khách hàng theo dõi quá trình hình thành của dự án một cách nhanh nhất